0 Prekė Prekės (tuščia)
Pirkinių krepšelis

Prekių nėra

Suma: 0,00 €
  • Pradinis
  • Informacija
  • MELGA lojalumo programos taisyklės

MELGA lojalumo programos taisyklės

MELGA lojalumo programos taisyklės

1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1.1. Anketa – MELGA" kliento anketa, pildoma norint tapti Lojalumo programos dalyviu.
1.2. Asmens duomenys – tvarkomi Lojalumo programos dalyvio asmens duomenys, aprašyti Privatumo politikoje.
1.3. Bendrovė – UAB MELGA" (toliau - MELGA), buveinės adresas: Savanorių pr. 151A, LT- 03150 Vilnius, juridinio asmens kodas 123021015, PVM mokėtojo kodas LT230210113.
1.4. Internetinė svetainė – MELGA internetinė svetainė, esanti adresu www.melga.lt, kurioje pateikiama informacija apie Lojalumo programą, Taisyklių ir Privatumo politikos pasikeitimus, taip pat informacija apie Lojalumo programos privalumus (vykstančias akcijas, nuolaidos, žaidimus ir pan.).
1.5. Lojalumo programos dalyvis – Bendrovės klientas, kuris dalyvauja Lojalumo programoje.
1.6. Lojalumo programa – Bendrovės vykdoma klientų lojalumo programa, pagal kurią Lojalumo programos dalyvis gali gauti specialias nuolaidas ir (arba) kitus išskirtinius pasiūlymus Bendrovės autoservisuose šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
1.7. Paskyra – Vartotojo registravimosi Svetainėje ar Lojalumo programoje rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją saugojanti sąskaita (account).
1.8. Taisyklės – šios MELGA lojalumo programos taisyklės.
1.9. Autoservisas – bet kuris MELGA autoservisas Lietuvoje.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Šios Taisyklės nustato bendrąsias dalyvavimo Lojalumo programoje sąlygas.
2.2  Renkamų ir tvarkomų Lojalumo programos dalyvių duomenų tikslus, šaltinius, teisinius pagrindus apibrėžia, duomenų subjektų teises ir jų įgyvendinimo tvarką nustato, o taip pat kitą pagal taikomus teisės aktus reikalaujamą pateikti informaciją, susijusią su Lojalumo programos dalyvių asmens duomenų apsauga, pateikia Privatumo politika.
2.3. Užsiregistravęs dalyvauti Lojalumo programoje, Lojalumo programos dalyvis įgyja galimybę gauti specialias akcijas, nuolaidas, pasiūlymus ir kitus Lojalumo programos privalumus visuose MELGA autoservisuose.
2.4. Lojalumo programos dalyvis užpildęs ir pateikęs Anketą, patvirtina esantis tinkamai susipažinęs su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Bendrovė neatsako už Lojalumo programos dalyvį, jeigu jis iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
2.5. Lojalumo programos dalyviui taikomos Taisyklės, galiojančios paslaugų ar prekių pirkimo momentu.
2.6. Lojalumo programoje gali dalyvauti fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų. Lojalumo programoje asmenys dalyvauja iki to momento, kol Lojalumo programos dalyvis savo narystę atšaukia arba tol, kol Lojalumo programa yra aktyvi.

3. REGISTRACIJA

3.1. Lojalumo programoje gali dalyvauti fiziniai asmenys ne jaunesni kaip 18 metų, užpildę Anketą ir pateikę savo Asmens duomenis, Anketoje nurodytus, kaip privalomus pateikti. Privalomi pateikti Asmens duomenys yra būtini Bendrovei, kad pastaroji galėtų tinkamai administruoti Lojalumo programą. Nepateikus privalomų nurodyti duomenų, dalyvavimas Lojalumo programoje negalimas.
3.2. Lojalumo programos dalyvis įsipareigoja Anketoje pateikti tikslius, teisingus ir išsamius Asmens duomenis. Išsami informacija apie Bendrovės vykdomą Jūsų Asmens duomenų tvarkymą, kokius Asmens duomenis Bendrovė renka ir tvarko, kam juos naudoja, kiek laiko saugo ir kt. pateikiama Privatumo politikoje.
3.3. Bendrovės klientas gali pasirinkti vieną iš toliau nurodytų Anketos užpildymo būdų:
3.3.1. užpildyti Anketą, esančią Autoservise, ir pasirašius ją pateikti bet kuriame Autoservise;
3.3.2. užpildyti registracijos Anketą, esančią internete adresu www.melga.lt/informacija/lojalumo-programa.
3.4.  Atnaujinti, pakeisti, papildyti ar pašalinti savo Asmens duomenis, atšaukti sutikimą dėl Lojalumo programos pasiūlymų ir informacijos, nutraukti savo dalyvavimą MELGA Lojalumo programoje Lojalumo programos dalyvis gali prisijungęs prie savo Melga paskyros arba išsiųsdamas laisvos formos prašymą el. paštu reklama@melga.lt
3.5. Atšaukus sutikimą dėl Lojalumo programos pasiūlymų ir informacijos ar nutraukus dalyvavimą MELGA Lojalumo programoje Lojalumo programos dalyvis nebegali pasinaudoti Lojalumo programos pasiūlymais ir nuolaidomis.

4. LOJALUMO PROGRAMOS NAUDOS IR JŲ NAUDOJIMO SĄLYGOS

4.1. Pirkdamas Autoservise Lojalumo programos dalyvis gauna specialias nuolaidas ir (arba) kitus išskirtinius pasiūlymus šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
4.2. Lojalumo programos dalyvis gali pasinaudoti Lojalumo programos nuolaidomis ir privalumais, kurie skelbiami Bendrovės internetinėje svetainėje ir galioja atsiskaitymo momentu.
4.3. Lojalumo programos dalyvis gali pasinaudoti Lojalumo programos privalumais, jei Lojalumo programoje užsiregistravo prieš atsiskaitant už prekes ir prieš atsiskaitant už prekes ar paslaugas informavo aptarnaujantį MELGA darbuotoją, kad dalyvauja lojalumo programoje.
4.4. Informaciją apie Lojalumo programos akcijas bei nuolaidas Bendrovė nuolat skelbia internetiniame tinklalapyje www.melga.lt ir kituose informacijos šaltiniuose. Lojalumo programos dalyvis gali būti informuojamas ir tiesiogiai (sms, el. paštu).
4.5. Bendrovė turi teisę atsisakyti suteikti Lojalumo programos naudas, įtarus, kad jas siekiama gauti apgaulės būdu.
4.6. Aktuali ir detali informacija apie taikomas Lojalumo programos naudas yra teikiama internete adresu www.melga.lt

5. LOJALUMO PROGRAMOS GALIOJIMAS

5.1. Lojalumo programos teikiamos naudos galioja nuo registracijos (Anketos pateikimo) Internetinėje svetainėje arba Autoservise iki vienos iš žemiau nurodytų aplinkybių, atsiradimo:
5.1.1. Lojalumo programos dalyviui pateikus prašymą, kuriuo pageidaujama nutraukti dalyvavimą Lojalumo programoje;
5.1.2. Lojalumo programos dalyviui savo Melga paskyroje atšaukus sutikimą dėl Lojalumo programos pasiūlymų ir informacijos gavimo;
5.1.3. Lojalumo programos dalyviui Melga siunčiamuosiuose naujienlaiškiuose atšaukus sutikimą dėl pasiūlymų ir informacijos gavimo (paspaudus atsisakymo nuorodą naujienlaiškyje).
5.1.4. Bendrovei užblokavus Lojalumo programos dalyvį dėl Anketoje nurodytų privalomų pateikti duomenų ir (arba) sutikimų nepateikimo arba nepilno pateikimo, įtariamo neteisėto naudojimo ar sukčiavimo atvejo;
5.1.5. Bendrovei panaikinus Lojalumo programą ir jos galiojimą.
5.1.6. Jeigu Bendrovė pakeičia šias Taisykles ir (ar) Privatumo politiką ir (ar) prašo pateikti tolimesniam Lojalumo programos vykdymui būtinus sutikimus, o Lojalumo programos dalyvis tokių sutikimų nesuteikia, arba atšaukia savo sutikimą su galiojančiomis Taisyklėmis ir (ar) Privatumo politika, Bendrovė gali būti priversta blokuoti Lojalumo programos dalyvį ir nutraukti jo tolimesnį dalyvavimą Lojalumo programoje.
5.1.7. Kitais Privatumo politikoje numatytais atvejais.
5.2. Nutraukus dalyvavimą Lojalumo programoje Lojalumo programos dalyvio Asmens duomenys yra naikinami arba nuasmeninami.

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
6.2. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių Taisyklių ar susijęs su jomis bei Taisyklių pažeidimu ar galiojimu, sprendžiamas derybomis, nepavykus susitarti, galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.
6.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais. 

7. TAISYKLIŲ PAKEITIMAS

7.1. Bendrovė turi teisę bet kada iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles, sustabdyti ar nutraukti Lojalumo programą apie tai iš anksto asmeniškai nepranešus Lojalumo programos dalyviams. Apie tokius sprendimus Lojalumo programos dalyviai informuojami viešai internete adresu www.melga.lt, Autoservisuose ir (ar) kitais informacijos kanalais.

Klientų atsiliepimai Palikti atsiliepimą