• Pradinis
  • Informacija
  • Privatumo politika

Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

I. VARTOJAMOS SĄVOKOS:

1. Asmens duomenys, Duomenys – bet kokia informacija apie Vartotoją, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti.

2. Autoservisai – UAB „Melga“ autoservisai, esantys adresais: Savanorių pr. 151A, Vilnius, Ukmergės g. 149, Vilnius, Verkių g. 36, Vilnius, Liepkalnio g. 37, Vilnius, Kirtimų g. 11, Vilnius, Taikos pr. 127d, Kaunas, Mituvos g. 7, Kaunas, Baltijos pr. 36, Klaipėda, Dubijos g. 34, Šiauliai, Beržų g. 44 Panevėžys.

3. Elektroninė parduotuvė – UAB „Melga“ elektroninė parduotuvė www.melga.lt.

4. IP adresas – Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

5. Melga – UAB „MELGA“, juridinio asmens kodas 123021015, PVM mokėtojo kodas LT23021013, registracijos / korespondencijos adresas Savanorių pr.151A, LT-03150 Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“.

6. Melga partneris – juridinis asmuo, pasitelkiamas norint įvykdyti Vartotojo užsakymą.

7. Melga paskyros – tai Melga paskyros Facebook, Twitter, Linkedin ir kituose socialiniuose tinkluose, kuriuose suteikiama informacija apie Melga ir joje teikiamas Paslaugas, bei dalinimąsi Vartotojų paviešintu turiniu.

8. Paskyra – Vartotojo registravimosi Svetainėje rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją saugojanti sąskaita (account).

9. Paslaugos – visos Melga Svetainėje, Elektroninėje parduotuvėje, Autoservisuose Vartotojui teikiamos paslaugos.

10. Privatumo politika – ši privatumo politika, kurioje yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės, taikomos Vartotojams naudojantis Svetaine, Elektronine parduotuve ir/ar teikiant Paslaugas Autoservisuose.

11. Slapukai – maži tekstiniai dokumentai, turintys unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš Svetainės į Vartotojo kompiuterio kietąjį diską, kad Svetainės administratorius galėtų atskirti Vartotojo kompiuterį ir matyti jo veiklą internete.

12. Svetainė – UAB „Melga“ interneto svetainė, kurios adresas www.melga.lt

13. Slaptažodis – Vartotojo sukurta ir tik jam žinoma unikali raidžių ir skaičių kombinacija, kuri pirmą kartą įvedama registruojantis Svetainėje, o vėliau siekiant prisijungti prie Paskyros.

14. Taisyklės – patvirtintos galiojančios Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje taisyklės, Registracijos autoserviso paslaugoms taisyklės.

15. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

16. Vartotojas – fizinis asmuo, kuris apsilankė Melga Svetainėje, naudojosi Elektroninės parduotuvės, Autoserviso paslaugomis ir kurio Duomenys yra tvarkomi pagal šią Privatumo politiką.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

17. Privatumo politika reglamentuoja Vartotojo pagrindinius asmens duomenų tvarkymo principus bei tvarką.

18. Vartotojo Asmens duomenų tvarkymą nustato ši Privatumo politika, o tiek kiek ji nereglamentuoja – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2016/679 (toliau – „Reglamentas“), Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai.

19. Vartotojai su Privatumo politika gali susipažinti Svetainėje.

20. Duomenų valdytojas pagal šią Privatumo politiką yra Melga.

21. Vartotojas nurodydamas Svetainėje, Elektroninėje parduotuvėje, Autoservise savo asmens duomenis, sutinka, kad Melga juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

22. Tam tikrų registracijos duomenų pateikimas yra būtinas ir nepateikus jų, Vartotojas negalės naudotis Paslaugomis. Registruodamasis Svetainėje, Elektroninėje parduotuvėje Vartotojas patvirtina, kad nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi.

23. Melga neprisiima atsakomybės už netikslius, neišsamius ar klaidingai pateikus Vartotojo duomenis.

III. DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAI

24. Melga gerbia kiekvieno Vartotojo teisę į privatumą. Melga imasi visų jai prieinamų organizacinių ir techninių priemonių užtikrinti, kad Vartotojo asmens duomenys būtų saugūs, o duomenų tvarkymo veiksmai atitikti duomenų apsaugos teisės aktų ir Melga politikos reikalavimus

25. Melga renka ir tvarko Vartotojo asmens duomenis šiais teisiniais pagrindais:

25.1. Vartotojas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis naudojimosi Svetaine, Elektronine parduotuve taisyklių (prekių pirkimo – pardavimo taisyklių) ir Privatumo politikos;

25.2. Melga teisėtais interesais;

25.3. Sudaroma arba vykdoma sutartimi, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;

25.4. Teisinės prievolės vykdymu.

25.5.Taikomų teisės aktų numatyta apimtimi ir sąlygomis tų pačių Vartotojo asmens duomenų tvarkymui gali būti taikomas vienas ar keli aukščiau nurodyti teisiniai pagrindai.

26. Melga tvarko šiuos Vartotojų duomenis:

 

Duomenų rinkimo būdas

Duomenys

Asmens duomenų tvarkymo pagrindas

Duomenų tvarkymo terminas

Paskyros registracija

 

Vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, automobilio markė, modelis, valstybinis numeris, įmonės (darbovietės) pavadinimas (jeigu registruojasi įmonės vardu) .

Vartotojo sutikimas naudotis Paslaugomis Taisyklėse numatytomis sąlygomis

Visą laikotarpį, kol Vartotojas naudojasi paskyra. Vartotojo suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį Melga gali saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtų apsiginti nuo jai pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

Paskyros administravimas

Registravimosi interneto svetainėje www.melga.lt metu pateikti duomenys, prisijungimo prie paskyros duomenys, veiksmai paskyroje, įskaitant techninius naršymo duomenis (IP adresas, prisijungimo bei naršymo techninė informacija)

Vartotojo sutikimas naudotis Paslaugomis Taisyklėse numatytomis sąlygomis

Visą laikotarpį, kol Vartotojas naudojasi paskyra. Vartotojo suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį Melga gali saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtų apsiginti nuo jai pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių

Registracija Paslaugų teikimui

Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, automobilio gamintojas, modelis, valstybinis numeris ir automobilio techninės apžiūros galiojimo data (jeigu Vartotojas pageidauja gauti priminimą apie techninės apžiūros galiojimo pabaigą)

Vartotojo sutikimas naudotis Paslaugomis Taisyklėse numatytomis sąlygomis

5 metus nuo paslaugų suteikimo dienos. Vartotojo suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį Melga gali saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtų apsiginti nuo jai pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių

Pirkimas elektroninėje parduotuvėje

Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, pristatymo vietos adresas, įmonės (darbovietės) pavadinimas (jeigu prekės perkamos įmonės vardu), parašas (kai prekės pristatomos nurodytu adresu, pirkimo bei pristatymo data ir laikas, prekių pavadinimai, kiekiai, kainos, mokėjimo už pirkinius metodas ir mokėjimų informacija

Vartotojo sutikimas naudotis Paslaugomis Taisyklėse numatytomis sąlygomis

10 metų nuo pirkimo operacijos atlikimo dienos

Paslaugų teikimas Melga autoservisuose

Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, automobilio gamintojas, modelis, metai, valstybiniai numeriai, VIN numeris

Vartotojo pateiktas užsakymas paslaugų teikimui (paraiška) ir Melga teisinės pareigos atlikti automobilio techninės priežiūros ir remonto paslaugas vadovaujantis teisės aktais, apibrėžiančiais reikalavimų transporto priemonių techninę priežiūrą ir (ar) remontą atliekantiems asmenims ir transporto priemonių techninės priežiūros ir (ar) remonto paslaugų teikimo tvarką

5 metus nuo paslaugų suteikimo dienos

Pasaugos sutarties sudarymas

 

Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, saugomos prekės, jų vertė, valstybinis numeris, gamintojas, modelis

Vartotojo sudaryta pasaugos sutartis

Visą laikotarpį, kol Vartotojas naudojasi pasaugos paslauga ir 5 metus pasibaigus sutarčiai.

Pasiūlymų ir informacijos teikimas

Vardas, pavardė elektroninio pašto adresas, telefono numeris

Vartotojo sutikimas gauti pasiūlymus ir informaciją

Kol galioja Vartotojo sutikimas gauti pasiūlymus ir naujienas.

Vartotojo suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį Melga gali saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtų apsiginti nuo jai pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių

Statistika, rinkos ir Vartotojų elgesio tyrimas

Vietovė, pirkimo duomenys (įskaitant pirkimo datą ir laiką, prekių pavadinimus, kiekius, kainą, peržiūrėtas prekes)

Melga teisėtas interesas analizuoti duomenis ir rengti verslui reikalingas ataskaitas, siekiant vertinti savo veiklą ir reaguoti į rinkos pokyčius

5 metai

Išplėstinės garantijos registravimas

Vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, pirkimo data, pirkimo vieta, kvito Nr., valstybinis numeris

Vartotojo sutikimas registruojantis išplėstinei garantijai

24 mėnesius

Žaidimai, loterijos

 

Vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas

Vartotojo sutikimas dalyvaujant Melga organizuojamuose žaidimuose, loterijose

12 mėnesių

Vartotojų užklausų, prašymų, atsiliepimų skundų administravimas

Vartotojo įvardinta identifikavimo ir kontaktinė informacija: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, prekių pristatymo adresas (jeigu prekės buvo pristatomos Vartotojo nurodytu adresu). Užklausos turinys: įvykis, dėl kurio kreiptasi, jo aplinkybės, data, vieta, Vartotojo prašymas, reikalavimas ar atsiliepimas, prekė, kita užklausoje pateikiama informacija;

Kiti su užklausa pateikiami dokumentai ir (ar) duomenys: pvz. pirkimo kvito duomenys, nuotraukos.

Melga teisinės pareigos nagrinėti ir atsakyti į vartotojų užklausas vykdymas bei teisėtas interesas vertinti savo klientų atsiliepimus, siekiant gerinti veiklos ir teikiamų paslaugų kokybę.

12 mėnesių

Apklausa

Apklausa yra anoniminė ir atsakymai su konkrečiu asmeniu nėra siejami, nebent apklausos metu klientas pats nurodo jį identifikuojančią informaciją.

Melga teisėtas interesas vertinti klientų aptarnavimo kokybę ir reaguoti į klientų poreikius, pastabas.

Jeigu klientas suteikė jį identifikuojančią informaciją, anketos duomenys nuasmeninami praėjus 3 mėn. po apklausos užpildymo.

Vartotojo sutikimas dalyvauti lojalumo programoje

Vartotojo vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, parašas užpildžius anketą ir sutikus dalyvauti MELGA lojalumo programoje, su UAB MELGA privatumo politika bei gauti informaciją apie MELGA vykdomas specialias akcijas ir naujienas, anketos pildymo data..

Vartotojo sutikimas dalyvauti UAB MELGA lojalumo programoje.

Iki vartotojo atsisakymo dalyvauti lojalumo programoje. Atsisakyti dalyvavimo lojalumo programoje klientas gali prisijungęs prie savo Melga arba išsiuntęs laisvos formos prašymą el. paštu reklama@melga.lt

IV. SLAPUKAI

27. Slapukas yra nedidelis tekstinis failas arba programinės įrangos elementas, atsiųstas į Jūsų įrenginį, kuris išsaugo informaciją, susijusią su naršymo istorija, ir Jūsų įrenginio interneto naudojimo duomenų rinkinys. Jį kontroliuoja Jūsų interneto naršyklė; kartais jis turi unikalų atsitiktine tvarka parinktą numerį. Galite jį perskaityti, sunaikinti arba pakeisti.

28. Visuomet ieškome naujų būdų, kaip pagerinti savo internetinį tinklapį ir pasiūlyti geresnes paslaugas, todėl naudojame žemiau apibūdinamus skirtingų tipų slapukus:

28.1. Būtinieji slapukai: tokie slapukai yra būtini tam, kad galėtumėte žvalgytis po interneto svetainę ir naudotis jos funkcijomis, tokiomis kaip prieiga prie saugių interneto svetainės sričių.  Be šių slapukų negalėtų būti jūsų pageidaujamos paslaugos, pavyzdžiui, pirkimo internetu.

28.2. Funkcinių slapukų naudojimui ir paslaugų teikimui. Slapukai yra labai svarbūs tinklapio ir elektroninių paslaugų veikimui, ir jie užtikrina sklandžią naudojimosi jomis patirtį vartotojui. Pavyzdžiui, jei vartotojas to pageidauja, jam nereikia kiekvieną kartą jungiantis įvesti savo vardo, pavardės, slaptažodžio ar kitų duomenų

28.3. Paslaugų plėtrai. Stebėdami slapukų naudojimą, galime gerinti tinklapio ir elektroninių paslaugų veikimą. Mes gauname informaciją, pavyzdžiui, apie tai, kurios tinklapio dalys yra populiariausios, prie kurių tinklapių jungiatės iš mūsų tinklapio, iš kurių tinklapių jungiatės prie mūsų tinklapio ir kiek laiko praleidžiate mūsų tinklapyje

28.4. Naudojimo analizei. Slapukai naudojami statistinių duomenų apie tinklapyje apsilankiusių vartotojų skaičių ir naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis kaupimui ir reklamos efektyvumo įvertinimui. Informacija gali būti renkama, pavyzdžiui, iš rinkodaros tikslais siunčiamų el. laiškų ir naujienlaiškių, siekiant išsiaiškinti, ar el. laiškai buvo atidaryti ir ar jie paskatino vartotojus atlikti kokius nors veiksmus, pavyzdžiui, ar vartotojas paspaudė el. laiške pateiktą nuorodą į mūsų tinklapį.

28.5. Tiksliniam rinkodaros orientavimui. Naudodami slapukus taip pat galime rinkti informaciją tam, kad teiktume tam tikrai naršyklei skirtą reklamą ar turinį, sukuriant skirtingas tikslines grupes.

29. Pirmą kartą prisijungus prie tinklapio, pateikiamas pranešimas apie slapukų naudojimą. Jeigu sutinkate su slapukų naudojimu, jūs paspaudžiate mygtuką „Sutinku“ arba galite naršyti toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

30. Naudodamiesi tinklapiu ir informavimo eilutėje apačioje paspaudę mygtuką „SUTINKU“, Jūs patvirtinate, kad sutinkate ir leidžiate tinklapio valdytojui į Jūsų galinį įrenginį (kompiuterį, planšetinį kompiuterį, išmanųjį telefoną aparatą ir pan.) įrašyti slapukus.

31. Pažymime, kad naudodami tinklapį, Jūs taip pat sutinkate ir patvirtinate, kad visi su Jūsų veikla tinklapyje susiję duomenys gali būti naudojami Google, aukščiau išvardytais tikslais.

32. Jūs pats galite valdyti ir (arba) išdiegti slapukus. Slapukus galite išdiegti dviem būdais:

32.1. Savo naršyklėje galite peržiūrėti savo kompiuteryje jau įdiegtus slapukus ir ištrinti juos po vieną arba visus iš karto. Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, skiriasi (pvz. „Mozilla Firefox“ naršyklėje puslapio dešinėje viršuje reikėtų rinktis , tuomet „Settings“ (Nustatymai), vėliau puslapio apačioje spausti „Show advanced settings“ (Rodyti išplėstinius nustatymus), tuomet „Privacy“ (Privatumo) skyriuje spausti „Content settings“ (Turinio nustatymai). Tuomet, norint ištrinti visus slapukus iš karto, „Cookies“ (Slapukų) skyriuje spausti „All cookies and site data“ (Visi slapukai ir svetainių duomenys), puslapio viršuje dešinėje rinktis „Remove all“ (Pašalinti visus), galiausiai apačioje dešinėje spausti „Done“ (Atlikta), o norint pašalinti slapukus po vieną, „Cookies“ (Slapukų) skyriuje reikia užeiti ant atitinkamo slapuko pavadinimo ir dešinėje spausti „x“.), todėl konkretūs atliktini veiksmai turėtų būti nustatomi atsižvelgiant į Jūsų naudojamą naršyklę.

32.2. Be to, galite nustatyti savo interneto naršyklę taip, kad ši blokuotų slapukus arba gautumėte perspėjimą apie bet kokio slapuko įdiegimą. Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, skiriasi kiekvienoje naršyklėje, todėl konkretūs atliktini veiksmai turėtų būti nustatomi atsižvelgiant į Jūsų naudojamą naršyklę.

32.3. Naršyklę galima nustatyti atskirai kiekvienam įrenginiui, kurį naudojate.

33. Pažymime, kad tinklapyje naudojamų slapukų išdiegimas arba blokavimas gali turėti įtakos tinklapio veikimui ir kai kuriems jo funkcionalumams, taip pat neigiamai paveikti Jūsų naudojimąsi tinklapyje prieinamomis paslaugomis.

34. Slapukai gali būti „seanso slapukai“ (angl. session cookies), kurie yra naudojami tik kol naršysite internete ir yra automatiškai ištrinami uždarius naršyklę, „nuolatiniai slapukai“ (angl. „persistent cookies“), t. y. tokie, kurie saugomi Jūsų galiniame įrenginyje (kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje, išmaniajame telefone ir pan.) tol, kol baigiasi nustatytas slapuko naudojimo laikas arba Jūs atsisakote slapuko, pasinaudodami vienu iš būdų, aprašytų aukščiau, punkte Nr. 32, arba „trečiosios šalies slapukai“, t. y. tokie, kurie naudojami asmens, kuris nėra tinklapio valdytojas.

35. Naudojami melga.lt slapukai:

Pavadinimas

Duomenų tvarkymo tikslas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

cookie_eu

EU Cookies modulio sekimui nustatyti.

1 metai

Saugo informaciją apie tai, kada parodytas pranešimas apie slapukų naudojimą svetainėje.

last_visited_category

Fiksuojama paskutinė aplankyta prekių kategorija.

20 dienų

Paskutinės lankytos kategorijos ID.

viewed

Renkama informacija apie peržiūrėtas prekes.

20 dienų

Peržiūrėtų prekių ID.

checkedTOS

Identifikuoti, ar vartotojas sutiko su pirkimo taisyklėmis.

20 dienų

Informacija, ar pažymėta sutikimo su taisyklėmis varnelė apsipirkimo procese. Priskiriamos reikšmės 0 arba 1.

id_guest

Identifikuoti neprisijungusį vartotoją.

20 dienų

Priskiriama reikšmė.

id_customer

Identifikuoti prisijungusį vartotoją.

20 dienų

Paskutinio prisijungimo unikalus ID. Pagal šią informaciją surenkama rezoliucijos, operacinės sistemos informacija apie vartotoją, saugomas IP adresas.

logged

Identifikuoti, ar vartotojas prisijungęs, ar ne.

20 dienų

Priskiriamos reikšmės 0 arba 1

36. Naudojami trečiųjų šalių slapukai:

Pavadinimas

Duomenų tvarkymo tikslas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

DSID

IDE

id

„Doubleclick“ slapukai įvairioms jų paslaugoms, naudojami reklamos tikslais

14dienų

1 metai 10 mėnesių ir 5 paros

Slapukai renka įvairią informaciją apie vartotojus ir yra naudojami siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID)

_ga

slapukas, naudojamas statistinei tinklapio informacijai rinkti

2 metai

Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitliuko apskaita vykdoma per „Google Analytics“. Daugiau informacijos https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=en

_gid

slapukas, naudojamas statistinei tinklapio informacijai rinkti

24 val. po sesijos pabaigos

Šis slapukas kaupia ir atnaujina informacija apie Jūsų lankytus tinklapio polapius. Daugiau informacijos galite rasti adresu https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gid

act

c_user

datr

dpr

fr

locale

m_pixel_ratio

pl

presence

sb

wd

xs

„Facebook“ slapukai, naudojami Jūsų, kaip naudotojo identifikacijai, „patinka“ funkcionalumo įgyvendinimui, Jūsų „Facebook“ statuso atnaujinimui, reklamos rodymui bei tinklapio sąveikai su „Facebook“ socialiniu tinklu suasmeninti.

Iki sesijos pabaigos

3 mėnesiai

34 mėnesiai

7 dienos

3 mėnesiai

7 dienos

Iki sesijos pabaigos

3 mėn.

Iki sesijos pabaigos

37 mėn.

7 dienos

3 mėn.

Daugiau informacijos apie „Facebook“ slapukus galite rasti adresu https://www.facebook.com/policies/cookies/

Tawk_59c20bb2c28eca75e46211d4

__tawkuuid

 

Gyvų pokalbių svetainėje funkcionalumui užtikrinti.

10 metų

Daugiau informacijos https://www.tawk.to/privacy-policy/

omnisendAnonymousID

omnisendSessionID

soundest-views

soundestID

 

Naujienlaiškių siuntimo funkcionalumui užtikrinti.

14 mėnesių

Iki sesijos pabaigos

Iki sesijos pabaigos

Iki sesijos pabaigos

Daugiau informacijos https://www.omnisend.com/privacy

atm_adt4

atm_cat

atm_admixer5

atm_ads5

atm_aid5

atm_alvid5

atm_apid5

atm_ceight5

atm_gid5

atm_ibb5

atm_ipon5

atm_recreativ5

Tiksliniam rinkodaros orientavimui. Naudodami slapukus taip pat galime rinkti informaciją tam, kad teiktume tam tikrai naršyklei skirtą reklamą ar turinį, sukuriant skirtingas tikslines grupes.

 

16 mėn.

5 mėn.

15 d.

Slapukai renka informaciją apie vartotojų elgseną ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją. Daugiau informacijos http://www.adtarget.me/lt/privatumo-politika/

V. DUOMENŲ RINKIMAS

37. Melga gauna tik Vartotojo tiesiogiai pateiktus duomenis: pildant paskyros anketinius duomenis, registruojantis paslaugoms, perkant prekes Elektroninėje parduotuvėje užsakant paslaugas Autoservisuose, pateikiant užklausas.


VI. DUOMENŲ PERDAVIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS

38. Melga gali perduoti Vartotojo asmens duomenis tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda vykdyti ir administruoti Paslaugų teikimą, tokiais asmenimis gali būti krovinių pristatymo paslaugų tiekėjai, paslaugų subtiekėjai, duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, rinkos tyrimų ar verslo analitikos paslaugų teikėjai ir pan.

39. Melga duomenų tvarkytojui pateikia tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti. Duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Vartotojo asmens duomenis tik pagal Melga nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be Melga sutikimo. Jie privalo užtikrinti duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.

40. Jeigu Užklausoje aprašomas įvykis gali būti pripažintas draudiminiu, Melga perduoda Vartotojo užklausą ir duomenis draudimo bendrovei (-ėms), kurioje (-iose) esame apdraudę savo civilinę atsakomybę, turtą ar kuri (-ios) teikia mums kitokią su Vartotojo užklausoje įvardintu įvykiu susijusią draudimo apsaugą. Draudimo bendrovės veikia kaip savarankiški duomenų valdytojai bei duomenis tvarko pagal draudimo bendrovės nustatytas sąlygas ir taisykles.

41. Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

42. Jeigu Melga naudoja svetainės analizės paslaugą (pvz., Google Analytics), kuri taikoma nustatant, kaip Vartotojas naudojasi interneto svetainėje pateikta informacija, Vartotojo nuasmenintais duomenimis galime keistis su trečiaisiais asmenimis, kurie šia informacija remiasi vertindami, kaip yra naudojamasi interneto svetaine rengdami svetainės operatoriams skirtas ataskaitas apie interneto svetainės veiklą ir teikdami kitas su interneto svetainės, interneto ir mobiliosios aplikacijos naudojimu susijusios paslaugas.


VII. VAIZDO STEBĖJIMAS

43. Melga, siekdama užtikrinti klientams teikiamų paslaugų kokybę bei įmonės, darbuotojų ir klientų turto saugumą, Melga autoservisuose vykdo vaizdo stebėjimą.

44. Apie vaizdo stebėjimą klientai yra informuojami informaciniais ženklais prie įėjimų į patalpas/teritoriją.

45. Norėdami įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto teises, susijusias su Melgos vykdomu vaizdo stebėjimu, Vartotojai gali kreiptis informaciniuose ženkluose arba šioje Politikoje nurodytais kontaktais, į asmenį, atsakingą už asmens duomenų apsaugą.


VIII. VARTOTOJO, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO, TEISĖS

46. Vartotojas turi teisę:

46.1. susipažinti su tvarkomais jo asmens duomenimis: gauti patvirtinimą, ar Melga tvarko jo asmens duomenis, susipažinti su tvarkomais duomenimis, gauti informaciją apie duomenų tvarkymo tikslus, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinį, automatizuotų sprendimų priėmimą;

46.2. reikalauti ištaisysi, pakeisti, patikslinti informaciją, jeigu pasikeitė Vartotojo registracijoje pateikti duomenys arba jeigu Vartotojas mano, kad Melga tvarkoma informacija apie jį yra netiksli ar neteisinga;

46.3. bet kada atšaukti savo sutikimą ir Vartotojo sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas. Tam tikrais atvejais, tai gali reikšti, kad vartotojas negalės toliau naudotis MELGA teikiamomis Paslaugomis ir dalyvauti lojalumo programoje;

46.4. reikalauti, kad Melga nepagrįstai nedelsdama ištrintų su Vartotoju susijusius asmens duomenis, jeigu tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:

46.4.1. asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;

46.4.2. Vartotojas atšaukia sutikimą, kuriuo grindžiamas asmens duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti asmens duomenis;

46.4.3. Vartotojas nesutinka su duomenų tvarkymu pagal ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis;

46.4.4. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;

46.4.5. asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisėje nustatytos teisinės prievolės.

46.5. reikalauti, kad Melga apribotų asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš šių atvejų:

46.5.1. Vartotojas užginčija asmens duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį Melga gali patikrinti asmens duomenų tikslumą;

46.5.2. asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Vartotojas nesutinka, kad asmens duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą;

46.5.3. Melga nebereikia asmens duomenų šių Taisyklių 26 punkte nurodytais tikslais, tačiau jų reikia Vartotojui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;

46.6. prašyti perkelti duomenis, tvarkomus pagal Vartotojo sutikimą ir kurių tvarkymas atliekamas taikant automatizuotas priemones, duomenų valdytojui. Tokiu atveju, Vartotojo pageidaujamus perkelti duomenis, Melga jam pateiks įprastai jos sistemomis naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu.

46.7. pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai užpildant ir pateikiant nustatytos formos skundą.


IX. PRAŠYMŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

47. Gavusi Vartotojo prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas Vartotojo teises, Melga privalės nustatyti Vartotojo tapatybę. Asmuo, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas duomenų subjekto teises, turi pateikti rašytinį prašymą (užpildęs užklausos formą Paskyroje (jeigu vartotojas turi paskyrą) arba pateikdamas laisvos formos prašymą šios Politikos X skyriuje 40 punkte nurodytu adresu asmeniškai ar elektroninių ryšių priemonėmis (pasirašant saugiu elektroniniu parašu).

48. Melga įsipareigoja, gavusi Vartotojo prašymą dėl bet kurios jo kaip duomenų subjekto teisės įgyvendinimo ir Vartotojui sėkmingai atlikus šių Taisyklių 37 punkte nurodytą patikrinimo procedūrą, nepagrįstai nedelsdama, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Vartotojo prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo, pateikti Vartotojui informaciją apie veiksmus, kurių Melga ėmėsi pagal Vartotojo pateiktą prašymą. Atsižvelgdami į prašymų sudėtingumą ir skaičių, Melga turi teisę vieno mėnesio laikotarpį pratęsti dar vienam mėnesiui, informuodama apie tai Vartotoją iki pirmojo mėnesio pabaigos ir nurodydami tokio pratęsimo priežastis.

49. Vartotojui pateikus prašymą elektroninėmis priemonėmis, Melga pateiks elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma (pvz.: dėl itin didelės informacijos apimties) arba tuomet, jei Vartotojas prašys pateikti atsakymą kitokiu būdu.


X. KONTAKTINĖ INFORMACIJA

50. Visais duomenų tvarkymo klausimais susisiekti galite šiais būdais: elektroniniu paštu dap@melga.lt, skambindami   telefonu + 370 620 31323, pašto korespondencijos adresas: UAB „MELGA“, Asmeniui, atsakingam už duomenų apsaugą, Savanorių pr.151A, LT-03150 Vilnius


XI. DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

51. Asmens duomenys yra saugomi ne ilgiau nei tai yra būtina. Asmens duomenų saugojimo terminas nustatomas pagal Lietuvos Vyriausiojo Archyvaro įsakymu patvirtintą Bendrųjų dokumentų saugojimo rodyklę (toliau – Rodyklė) ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus.

52. Asmens duomenys, kurių saugojimo terminas nėra numatytas Rodyklėje, yra saugomi šių šioje Politikoje nurodytais terminais.

53. Kiti asmens duomenys, kurių saugojimo terminas nėra numatytas Rodyklėje arba šioje Politikoje – ne ilgiau nei tai yra būtina šioje Politikoje nurodytiems asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.

54. Ilgesnis, negu specialiai nurodyta šioje Politikoje, Vartotojo asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:

54.1. būtina, kad Melga galėtų apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;

54.2. esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;

54.3. Vartotojo duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;

54.4. rezervinių kopijų ir kitais panašiais tikslais;

54.5. esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

XII. POLITIKOS GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI

55. Ši Politika galioja nuo 2020 m. balandžio 2 d. Pakeitus šią Politiką, jos atnaujinta versija bus paskelbta svetainėje www.melga.lt.

 

Klientų atsiliepimai Palikti atsiliepimą

Klientai ir partneriai